1431 ΑΜ

1431 ΑΜ

Listen Free Social Radio 1431AM - Thessaloniki/Greece - Ogg

ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431AM

https://1431am.org/
Free speech, counter-information
συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης | στους 97.3 στα FM και στο 1431am.org. Tο ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431AM ξεκίνησε την λειτουργία του το 2001 στις πειρατικές του ραδιοσυχνότητες και ο φυσικός χώρος (studio) στον οποίο σταγάζεται είναι κατειλλημένος, όπως κατειλλημένες είναι και οι συχνότητες στις οποίες εκπέμπει, αποδεικνύοντας πως η έννοια/εργαλείο της κατάληψης δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και σε άυλα μέσα τα οποία ο καπιταλισμος εκμεταλλεύται για την δική του συντήρηση.
1431 ΑΜ is a Greek radio station that offers a unique blend of programming catering to a diverse range of listeners. With a focus on folk, left-wing politics, news, punk, rock, talk, counter-information, and general radio, the station has become a popular destination for those seeking an alternative to mainstream media.

The station broadcasts exclusively in Greek, and is headquartered in Athens. It has become a fixture in the local music and cultural scene, with a reputation for promoting emerging talent and providing a platform for underrepresented voices. The station's commitment to promoting alternative and counter-cultural ideas has made it a favorite among those who feel underserved by more traditional media outlets.

In terms of musical programming, 1431 ΑΜ plays a range of genres, from traditional folk music to punk rock. The station's music programming reflects its commitment to promoting alternative and independent artists, with a focus on emerging acts and local talent. Listeners can expect to hear a wide range of sounds, from the political punk anthems of the Clash to the traditional sounds of Greece's folk music scene.

In addition to its music programming, 1431 ΑΜ also offers a range of talk shows and news programs. The station has a strong focus on left-wing politics, and regularly features programs that explore social justice issues, labor struggles, and anti-capitalist perspectives. The station's news programming is similarly focused on providing an alternative to mainstream media, with a focus on independent reporting and counter-information.

Overall, 1431 ΑΜ is a unique and vibrant radio station that offers a refreshing alternative to more traditional media outlets. With a commitment to promoting underrepresented voices and providing a platform for alternative ideas, the station has become a beloved fixture in Greece's music and cultural scene.
Country: Greece
Languages: Greek
You can listen : The Clash, Bob Dylan, The Doors, Pink Floyd, Iron Maiden, Black Sabbath, The Rolling Stones, The Beatles, Manu Chao, Rage Against the Machine, Dead Kennedys, System Of A Down, Leonard Cohen, Chumbawamba, Billy Bragg, Anti-Flag, Bikini Kill, Joan Baez, Woody Guthrie, Patti Smith, Sonic Youth, Fugazi, Noam Chomsky, Howard Zinn, Cornel West, Naomi Klein, Arundhati Roy, Slavoj Zizek, Michael Parenti, Amy Goodman, Democracy Now!, The Nation, Counterpunch, ZNET, Radioalice, Radio Revolt

Similar Stations